Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun valinnasta ja tehtävistä 10.2.2012

LUOTTAMUSMIEHEN tehtäviä on mm. valvoa työnantajaa työelämän sopimusten ja työlakien noudattamisessa, edustaa kaikkia työntekijöitä työnantajan suuntaan yleisesti, yhteistoimintalain mukaisissa muutostilanteissa ja yrityksen toimintaa kehitettäessä, sekä edustaa Palvelualojen ammattiliittoon järjestäytyneitä työntekijöitä työsuhdekysymyksissä (työsopimusasiat, palkkaus ja palkkasaatavat, työaika- ja työvuorojärjestelyt, kirjallinen varoitus, työsuhteen päättäminen yms.).

TYÖSUOJELUVALTUUTETUN tehtäviä on edustaa kaikkia yrityksen työntekijöitä ja toimihenkilöitä työsuojeluun, työn terveyttä ja turvallisuutta sekä työssä jaksamista, työkyvyn ylläpitoa ja työterveyshuoltoa koskevissa asioissa sekä toimia yhteistyössä työnantajan ja työsuojeluviranomaisten kanssa näissä asioissa.

Valinta ja tehtävät perustuvat lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistyöstä; 27§: yhteistoiminta-asioiden käsittely: "Jos työpaikalle on valittu työehtosopimuksen perusteella luottamusmies tai yhdysmies ...... , työsuojeluvaltuutettu edustaa työntekijöitä ainoastaan työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevissa asioissa. lue lisää >


Ajatuksia luottamusmiehen tehtävästä ja siinä toimimisesta...11.11.2011

Luottamusmiehen tehtävässä keskeistä on luottamus; työntekijän kertoessa työhön liittyvien asioiden ohessa henkilökohtaisia ja jopa arkaluonteisia asioitaan on erityisen tärkeää, että hän tietää puhutun jäävän kahdenväliseksi. Jostakusta tiedonhaluisesta saattaa tästä syystä tuntua, että "onpas se luottis koppava, kun ei voi sanoa, miksi N.N. ei ole enää töissä meillä." Monelle soittajalle on tuonut helpotusta jo se, että joku on ihan vain kuunnellut.

Koulutus ja itsensä kehittäminen on entistä tärkeämpää alati monimuotoistuvassa työelämässä. Työelämän lainsäädäntö laajenee ja työehtosopimukset muuttuvat, joten toimijan on pakko pitää itsensä ajan tasalla. Onneksi PAM järjestää luottamushenkilöilleen (pamilaiset työsuojeluvaltuutetut, työsuojeluasiamiehet, luottamusmiehet, yhdyshenkilöt jne) jatkuvasti koulutuksia ja ajankohtaispäivä eri teemoilla. Luonnollisesti joutuu itsekin paljon selvittämään laki- ja työehtosopimuskirjoista, ja kysymyksiä puidaan yhdessä aluetoimitsijoiden ja jopa suoraan lakimiesten kanssa.

Yksi luottamushenkilön tehtävistä on kertoa järjestäytymisen (liittoon kuulumisen) merkityksestä niin työntekijälle itselleen oman työsuhdeturvansa kannalta kuin koko ammattialan kannalta; ilman jäseniä ei ole ammattiosastoja ja siten liittoakaan, ja ilman liittoa ei ole työehtosopimuksia. Jos liiton neuvottelemia työehtosopimuksia ei kaupan alalla olisi, ei olisi myöskään esim. ilta- ja lauantailisiä tai loma(ltapaluu)rahaa, sairausajan palkkaa maksettaisiin vain 9 päivältä eikä olisi kolmen kuukauden palkallista äitiysvapaata! SAK:n saavutuksia: viikkotyöajaksi 40h vuonna 1966, talviloma v.1977, vanhempainloma 1980 ja päivähoitolaki 1996. Katso lisää: SAK:n saavutuksia lue lisää>. Kuuluvatko siis kaikki työkaverisikin jo PAMiin??

Työntekijöiden kuuluu tiedostaa, että työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikan kaikkia työntekijöitä työsuojeluun (työympäristö, lepoajat ym) ja työterveyteen (työterveyshuolto, työssäjaksaminen ym) liittyvissä asioissa, mutta hänellä ei ole toimivaltaa työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä (työsuhteen ehdot, palkkaus, irtisanominen ym). Työsuhdelainsäädäntöön ja työehtosopimuksiin liittyvissä asioissa voi luottamusmies auttaa vain PAMiin kuuluvia työntekijöitä, eli jotka liittoon kuulumalla ovat antaneet 'valtakirjan' luottamusmiehelle olla jäsenten neuvojana ja tukena työsuhdekysymyksissä. Mikäli asiat eivät korjaannut työpaikkatasolla, otetaan tes-tulkintakysymyksessä avuksi aluetoimiston toimitsijat ja epäselvyys viedään työnantaja- ja työntekijäliittojen väliseen neuvotteluun. Laintulkintaerimielisyyksissä siirretään riita-asia aluetoimistoilta tarvittaessa edelleen liiton lakimiehille, jotka harkintansa mukaan vievät riita-asian käräjäoikeuteen.

Koska työsuhdekiistat ja erimielisyydet käsitellään luottamuksellisesti luottamusmiehen ja liiton toimijoiden kesken, kenenkään "juttua" ei ole luvallista tuoda henkilön nimellä esiin - paitsi henkilön itsensä toimesta tai luvalla. Luottamusmiesorganisaation ja liiton selvittämät asiat ja oikeudesta haetut ratkaisut jäävät siten pääsääntöisesti julkisuudelta piiloon, ja neuvottelujärjestelmän ulkopuoliset saattavat luulla, "että luottis tai liitto eivät tee mitään". Avainsanoina jäsenten asioiden hoidossa kun kuitenkin ovat luottamuksellisuus ja ammattimaisuus.

Yksi rooli on toimia työntekijöiden linkkinä ja viestinviejänä niin yrityksen johtoon ja henkilöstöhallintoon päin kuin ammattiosastoon ja -liittoon. Jos siis luottamusmies tulee käymään yksikössä, ei se todellakaan tarkoita, että on ongelmia tai "yyteet" tulossa, vaan että on luonteva mahdollisuus kertoa ajankohtaisista asioista ja tuntemuksista eteenpäin vietäväksi!

Yhteistyöterveisin

Kari Peltovirta

- arjessa mukana, arjessa tukena -